Assegurança de Salut per a Empreses

A AXA t'ajudem a cuidar els teus empleats

 • Prop de 44.000 serveis mèdics
 • Complets programes preventius
 • Consultes de telemedicina: videoconsultes, xat mèdic i orientació telefònica
 • Incorporem les últimes innovacions mèdiques
 • 4.000 serveis de Benestar

Escull l'assegurança que millor s'adapta a la teva empresa


Seguro de salud colectivos premier

Premier

Assegurança de salut amb cobertura ambulatòria (atenció primària, especialistes, proves o tractaments) a través de l'ampli quadre mèdic i sense hospitalització. I a més, tens accés a telemedicina!

Seguro de salud colectivos complet y complet Copagos

Complet i Complet Copagos

Assegurança de salut amb cobertura completa, amb accés a especialistes, urgències, proves, hospitalitzacions, intervencions a través de l'ampli quadre mèdic, i molt més!

Seguro de salud colectivos vip

Vip

Inclou les mateixes prestacions que Complet i, a més, t'ofereix cobertura nacional i internacional a través del reemborsament de despeses i els serveis més exclusius.

Una assegurança mèdica que s'adapta a cada empresa

Un ampli catàleg que s'adapta a les necessitats de cada negoci. A més, amb AXA Flex ajudem la teva empresa a implementar un sistema de retribució flexible.

Seguro de salud para pymes

PIMES

Assegurances de Salut per a Pimes

Empreses petites i mitjanes de fins a 50 empleats

seguro de salud para empresas

EMPRESES

Assegurances de Salut per a Empreses

Grans corporacions o empreses amb més 50 empleats

Per què una assegurança de salut per a empreses?

 • És una proposta de valor diferenciadora per a la captació i retenció del talent
  Augmenta els nivells de satisfacció i el compromís de la plantilla
  Ofereix un tractament fiscal favorable per a l'empresa i l'empleat

  Seguro de salud colectivos
 • Reforça la compensació i la negociació laboral
  Redueix absentismes
  Millora el clima laboral

  Seguro de salud colectivos clima

Quines cobertures i serveis necessito?

 • Premier

 • Complet i Complet Copagos

 • Vip

Cobertura per quadre mèdic concertat

Lliure elecció fora del quadre mèdic a Espanya i al món

Tu médico online: videoconsulta, xat i orientació 24 h

T'acompanyem en tot moment amb videoconsultes i consultes telefòniques amb metges i especialistes, xat mèdic i orientació mèdica 24 h. Consulta'n més detalls a https://www.axa.es/servicios/moviles-videoconsulta

Urgències 24 h

Assistència primària

Consultes de medicina primària, pediatria i infermeria.

Assistència amb especialistes

Consultes d'al·lergologia, aparell digestiu, cardiologia, endocrí, dermatologia, oftalmologia, ginecologia, traumatologia, otorrinolaringologia, podologia, etc.

Programes preventius

Diagnòstic precoç del càncer de còlon, mama, pròstata, càncer de risc cardiovascular, neteja anual, entre d'altres.

Proves diagnòstiques simples

Anàlisis clíniques i biològiques, anatomia patològica, ecografies, mamografies i radiologia, arteriografia digital, densitometria òssia, ergometria, gammagrafia, ressonància nuclear magnètica (RMN), escàner (TAC), tomosíntesi mamària (mamografia 3D).

Altres proves diagnòstiques

Ressonància paramètrica de pròstata amb biòpsia de fusió, TAC DMD (coronariografia i colonoscòpia virtual), dianes terapèutiques (diagnòstic oncològic), signatures genètiques (Oncotype®, Prosigna®), BCRA Plus, entre d'altres.

Tractaments especials

Diàlisi i hemodiàlisi, intervencions de lligadura de trompes o vasectomia, làser verd o holmi/tuli per a intervencions de pròstata, mastectomia i ooforectomia preventiva, monitoratge neurofisiològic intraoperatori, TAVI (implant de vàlvula aòrtica per via transcatèter), entre d'altres.

Hospitalització

Hospitalització quirúrgica o mèdica, sense límit de dies, hospitalització psiquiàtrica (màxim 60 dies a l'any), part o cesària, etc.

Cobertura dental

Serveis gratuïts inclosos: Neteja de boca anual, visites, extraccions, radiologia convencional, etc. I la resta de tractaments, amb preus avantatjosos

Despeses mèdiques en accident de trànsit i laboral

Assistència en viatge

Serveis de salut i benestar a preus reduïts

Balneoteràpia, acupuntura, nutrició, ioga, etc.

Inclusió del nounat o fill adoptat

Des del primer dia, sense carències ni preexistències i amb cobertura garantida durant els 30 primers dies.

Segona opinió mèdica

Preparació al part (presencial i en línia)

Assistència postpart a domicili

Medicina complementària

Homeopatia, acupuntura, osteopatia, quiropràctica i ozonoteràpia.

Accés a la Clínica Universidad de Navarra (CUN), a Madrid i a Navarra; i a la Clínica Nostra Senyora del Rosari, a Eivissa.

Lliure elecció fora del quadre mèdic a Espanya i al món

Gestions en línia

Gestiona la teva salut des del palmell de la mà: targeta, autoritzacions, reemborsaments, avaluador de símptomes, entre d'altres.

Copagament

Sense copagaments
Amb copagament i sense
Sense copagaments

Troba el teu metge o especialista més proper

Vora 44.000 serveis mèdics i més de 4.000 serveis de benestar a la teva disposició, perquè tinguis la millor atenció mèdica. Selecciona el quadre mèdic que necessites:

A més, t'acompanyem en tot moment

Medico online

Tu médico online

Tu i els teus empleats podeu fer les consultes mèdiques en línia, des de qualsevol lloc i a qualsevol hora

 

Evaluador de sintomas online

Comprovació de símptomes

Tots podreu comprovar els vostres símptomes amb Oskar, el nostre assistent de salut

Área privada My AXA

Gestiona la teva salut amb un clic

Amb My AXA, tu i els teus empleats podeu gestionar la vostra salut amb un clic

Estos documentos pueden ser una gran ayuda

Estamos aquí para resolver cualquier duda

¿Qué es el copago?

Es el importe fijado por acto médico que debes abonar por el uso de alguno de los servicios del cuadro médico. 

¿Qué significa los periodos de carencia?

Es el periodo de tiempo que debe pasar desde que contratas la póliza hasta que puedes hacer uso de alguna de las garantías de la póliza.

¿Qué significa el reembolso de gastos?

Es el importe fijado en las condiciones particulares, que serán reembolsado, por cada acto médico que realices fuera del cuadro médico concertado.

¿Qué formas de contratación pueden contratarse como empresa y/o pymes?

Existen distintas fórmulas que se adaptan a cada empresa; colectivos voluntarios financiados por la empresa (abiertos o implementados con politica de Retribución Flexible) o colectivos no voluntarios (cerrados). 

Solicita más información

Déjanos tus datos y te ofreceremos una información personalizada sobre nuestro Seguro de Salud AXA para Empresas
Per favor, introdueix un nom vàlid
Per favor, indica el primer cognom
Per favor, introdueix un DNI vàlid
Per favor, introdueix un telèfon vàlid
Per favor, introdueix un correu vàlid
Per favor, introdueix un codi postal vàlid
Per favor, introdueix un horari vàlid
Per favor, introdueix les teves observacions correctament

Política de Protección de Datos

Responsable del tratamiento

AXA Seguros Generales S.A. de Seguros y Reaseguros

¿Quién es el responsable del tratamiento de los datos personales?
Le informamos de que sus datos personales serán tratados por AXA SEGUROS GENERALES S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS (en adelante, AXA o la Entidad) como responsable del tratamiento, con domicilio social en C/Monseñor Palmer nº1, 07014, Palma de Mallorca, España.
Para velar por el leal y transparente tratamiento de sus datos personales, AXA cuenta con un Delegado de Protección de Datos, con quién podrá contactar en DPOAXA@axa.es
 

Finalidades y bases de legitimación del tratamiento

 • Calcular el presupuesto solicitado y gestiones posteriores asociadas a la suscripción del contrato de seguro y su contacto posterior por cualquier medio habilitado, en base a la ejecución de la relación precontractual.
 • Realizar las valoraciones y comprobaciones de riesgo para el cálculo de la prima de su póliza de seguro, en base a la ejecución de la relación precontractual.
 • Llevar a cabo las pertinentes verificaciones y comprobaciones para evaluar el posible fraude en el momento precontractual de la póliza, en base al interés legítimo de AXA.
 • Envío de comunicaciones comerciales, en base a su consentimiento.
 • Realizar perfiles sobre su persona en base a su consentimiento.

¿Con qué fines y bases de legitimación tratamos sus datos?
El tratamiento de sus datos personales se realizará con las siguientes finalidades:

Calcular el presupuesto solicitado y llevar a cabo el contacto, por medios electrónicos o mediante atención telefónica posterior, para poder continuar con la suscripción del seguro y prestarle la ayuda que necesite para completar su proceso de suscripción o informarle sobre el seguro escogido. En caso de no facilitar los datos, no podremos realizar dicho cálculo.

o La base de legitimación es la formalización, ejecución y gestión del proyecto de seguro solicitado por usted, en los términos que se detalle en las condiciones precontractuales (artículo 6.1.b RGPD).
Dichos datos son necesarios para que podamos ofrecerle una tarifa o prima lo más ajustada a tu situación real, así como para la prestación de las coberturas contratadas de acuerdo con el cumplimiento de obligaciones legales, conforme al artículo 6.1.c del RGPD y el artículo 8.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales en conexión con la propia normativa del sector asegurador, Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro.

Realizar las valoraciones, selecciones, comprobaciones y tarificaciones de riesgo para el cálculo de la prima de su póliza de seguro. Este proceso ayuda a tomar decisiones justas y responsables sobre la prima de su seguro. Así pues, dicha prima será menor cuanto más favorables sean los datos obtenidos de las categorías de información utilizadas para calcularla, y ocurrirá lo contrario cuanto menos favorables sean estos datos.

o La base de legitimación es la aplicación de medidas precontractuales, a petición de usted (artículo 6.1.b RGPD) y el cumplimiento de obligaciones legales, conforme al artículo 6.1.c RGPD y el artículo 8.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales en conexión con la propia normativa del sector asegurador, Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, que impone a las compañías aseguradoras la obtención de la información necesaria para la valoración del riesgo y determinación de la prima.

o Este proceso de tarificación y valoración del riesgo se podrá llevar a cabo mediante procesos automatizados, incluida la elaboración de perfiles, y mediante un análisis de técnica estadístico-actuarial que determine su perfil de riesgo. Si bien, en los supuestos en los que utilicemos procesos automatizados, usted tendrá derecho a: obtener intervención de una persona de AXA para evaluar su situación, expresar su punto de vista e interponer una reclamación cuando no esté conforme. Igualmente, AXA comprueba periódicamente los métodos para el cálculo de la prima de los seguros que ofrece a los interesados a fin de garantizar que siguen siendo justos, efectivos e imparciales. Sobre esta información, aplicaremos un algoritmo que nos indicará el riesgo asociado a su proyecto de seguro.

o Adicionalmente, podremos consultar la información que conste en nuestras Bases de Datos y de las del resto de entidades del Grupo AXA en base al interés legítimo de AXA, para realizar las comprobaciones que nos permitan determinar el riesgo en relación con la información aportada por usted, la derivada de relaciones previas con las distintas entidades del Grupo AXA, y el producto solicitado.

Llevar a cabo las pertinentes verificaciones y comprobaciones que permitan evaluar el posible fraude en el momento precontractual de la póliza, así como para evaluar su solvencia.

o La base de legitimación es el cumplimiento de obligaciones legales, conforme al artículo 6.1.c RGPD y el artículo 8.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales en conexión con la propia normativa del sector asegurador, Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro y para evitar perjuicios y consecuencias negativas para usted se han adoptado medidas técnicas y organizativas para reforzar la confidencialidad y seguridad de esta información y el cumplimiento de una obligación legal, en particular, los artículos 66 y 100 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras; en relación con la identificación, medición y valoración del riesgo, así como la prevención del fraude.
Para ello, y de acuerdo con las políticas internas de AXA, se realizan análisis de la prexistencia de impagos o actividades irregulares, tanto en relación con la Compañía como con otras entidades (a través de la consulta de ficheros comunes para la evaluación de la solvencia patrimonial y crédito o de los ficheros comunes para la gestión y prevención del fraude).

o Adicionalmente, en relación con la base anterior, AXA se encuentra amparada en el interés legítimo para prevenir el fraude y evitar prácticas anómalas que puedan provocar perjuicios económicos o reputacionales.

Elaboración de perfiles con fines actuariales y de análisis de mercado.

o La base de legitimación es la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras ("LOSSEAR") y la ejecución del contrato de seguro AXA podrá consultar ficheros comunes amparados en códigos de conducta del sector asegurador para la elaboración de perfiles con fines estadístico-actuariales necesarios para la determinación del riesgo y de la prima del contrato de seguro, tanto en el momento previo a su contratación como durante la vigencia del mismo, en atención a sus nuevas circunstancias personales o al cambio de la base técnica actuariales.

Realización de encuestas de calidad u opinión.

o La base de legitimación es el interés legítimo para controlar la calidad de los servicios y evaluar la satisfacción de sus clientes, AXA podrá dirigirse a usted, por cualquier medio o canal que usted nos haya autorizado, para solicitarle su valoración sobre los productos y servicios ofertados y/o adquiridos y la realización de análisis de esta información para la mejora de los servicios.
Este tratamiento responde a la necesidad de adaptar su operativa y los productos y servicios ofertados a las preferencias y expectativas de usted con el compromiso de aumentar la calidad del servicio prestado, para lo que es necesario conocer su opinión.
En cualquier momento, usted podrá rechazar dar su valoración, así como comunicar su oposición a ser contactado con esta finalidad.

Envío de información o publicidad, ofertas y promociones, obsequios y campañas de fidelización, o cualesquiera otras actuaciones con carácter comercial (incluida la elaboración de un perfil comercial para tal fin), a través de correo postal, correo electrónico, teléfono, SMS u otros medios electrónicos equivalentes, acerca de nuestros productos y servicios aseguradores propios, así como aseguradores y financieros de las entidades AXA Seguros Generales S.A. de Seguros y Reaseguros, AXA Pensiones S.A., EGFP, Bidepensión EPSV y Winterthur EPSV.

o La base de legitimación es el consentimiento otorgado por usted para el envío de comunicaciones comerciales a través de correo postal, correo electrónico, teléfono, SMS u otros medios electrónicos equivalentes, en este sentido, la propia Ley de Sociedad de Servicios de Información (en adelante, la “LSSI”) permite al prestador el envío de comunicaciones comerciales referentes a productos o servicios de su propia empresa que sean similares a los que inicialmente fueron objeto de contratación con el cliente.
En todo momento podrá oponerse al tratamiento de tus datos para esta finalidad, de forma gratuita, y en cada comunicación electrónica realizada, usted podrá darse de baja para dejar de recibir este tipo de comunicaciones. Así mismo, el apartado “Derechos” de la presente Política se describe el modo de solicitar la baja de este tipo de comunicaciones.

Elaboración de un perfil sobre usted, con fines analíticos, relacionados con los procesos de negocio de AXA, a partir de la información proporcionada en el marco del proyecto de seguro. Este proceso nos permite conocer su comportamiento de navegación, previa aceptación de la Política de Cookies, comunicarle, en base a su perfil de usuario, las ofertas que mejor pueden adaptarse a usted, así como, disponer de nuevas variables de tarificación que pudieran inferirse de sus hábitos de compra y consumo para poner en su conocimiento nuevos servicios o coberturas vinculados al producto suscrito por usted, incluyendo, para este último fin, datos e información proporcionada por terceros.

o La base de legitimación es el consentimiento otorgado por usted, permitiendo que AXA procederá a la elaboración de su perfil basado en sus características personales, información de su navegación, la información obtenida referente a sus necesidades o preferencias manifestadas por usted en la adquisición de los productos e información obtenida de terceros, según sus hábitos de consumo.
Esta finalidad responde a la necesidad, en función de los análisis realizados, de otorgarle una gestión del producto solicitado más ajustada a sus necesidades reales, incluyendo una mejor tarificación y propuesta de servicios vinculados al producto suscrito. La información relativa a su perfil será tratada de forma segura y confidencial, siendo procesados únicamente en los sistemas que analizan la información obtenida de forma automatizada. Por otra parte, usted podrá, en cualquier momento, manifestar su voluntad de no ser objeto del presente tratamiento, ejercitando su derecho de oponerse al mismo.
 

Categoría de los datos

La categoría de datos objeto del tratamiento son los aportados directamente por usted, así como otros obtenidos de fuentes terceras: ficheros de solvencia patrimonial, crédito y propios del sector asegurador.

¿Qué datos tendremos sobre usted?
Desde AXA trataremos las siguientes categorías de datos para alcanzar las finalidades dispuestas a lo largo de esta Política de Privacidad.

Datos facilitados directamente por usted en el formulario:
Toda la información contenida en las categorías de datos expuestas se encuentra detallada en el formulario de solicitud de información que usted ha cumplimentado previamente:
o Datos identificativos.
o Datos de contacto.

Datos facilitados por usted en otros canales o vías:
Datos sobre comportamiento e interacción entre las partes:
o Datos de redes sociales que usted hubiera facilitado directamente a AXA.
o Datos de navegación en la web o aplicaciones móviles a través de cookie u otros dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos: información recabada de la navegación que realice en las mismas, en el caso de que haya aceptado el uso de cookies y tecnologías similares en sus dispositivos.
o Datos sobre la interacción y el comportamiento del cliente con la compañía: respuestas a encuestas de calidad, quejas y recomendaciones.
o Datos sobre las transacciones del cliente que revelan información sobre las transacciones financieras, el historial de los productos y servicios.

Datos derivados de la relación entre AXA y usted y extraída de fuentes de terceros:
o Datos financieros y de situación crediticia: Información recabada de ficheros sobre solvencia patrimonial y crédito.
o Datos de ficheros amparados en códigos tipo del sector asegurador.

o Para los ramos de Motor y Hogar: Consulta de bases de datos de terceros, incluyendo datos procedentes de Registros oficiales relacionados con el producto asegurado, así como información sobre infracciones administrativas.

Derechos

Usted puede ejercitar en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos, revocación del consentimiento, e inclusive el derecho de oposición al tratamiento de sus datos, y aquellos procedentes de bases de datos de terceros, incluyendo datos de diarios y boletines oficiales.

¿Qué derechos le asisten en caso de tratamiento de sus datos?
Como titular de los datos, y en cualquier momento, usted tiene derecho a dirigirse a AXA, Ejercicio de derechos de privacidad - Atención Cliente, calle Emilio Vargas, 6, 28043, Madrid o a la dirección de email buzon.lopd@axa.es, para ejercer los siguientes derechos:

• Derecho de Acceso
Usted tiene derecho a que AXA, le informe sobre si está tratando o no sus datos personales y, en tal caso, poder acceder a dichos datos y recibir información sobre los fines para los que son tratados, las categorías de datos afectados por el tratamiento, los destinatarios a los que se comunicaron sus datos personales y el plazo previsto de conservación de los datos, entre otra información.

• Derecho de Rectificación y Supresión
Usted tiene derecho a solicitar la supresión de datos personales siempre que se cumplan los requisitos legales de aplicación, y la rectificación de los datos inexactos que le conciernan cuando, entre otros motivos, éstos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos.

• Derecho a la limitación del tratamiento
En determinadas circunstancias (por ejemplo, en caso de que el solicitante impugne la exactitud de sus datos, mientras se verifica la exactitud de los mismos), usted puede solicitar que se limite el tratamiento de sus datos personales, siendo estos únicamente tratados para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

• Derecho de revocación del consentimiento
También tiene derecho a revocar el consentimiento prestado en cualquier momento.

• Derecho de oposición total o parcial al tratamiento.
Usted tiene derecho a oponerse al tratamiento en cualquier momento., por motivos relacionados con su situación particular, en caso de que el tratamiento esté basado en nuestro interés legítimo o en el interés legítimo de un tercero (incluyendo el tratamiento que tenga por objeto la mercadotecnia directa y la elaboración de los correspondientes perfilados). En este caso, AXA, cesará en el tratamiento, salvo acreditación de motivos legítimos.

• Derecho a la portabilidad de sus datos
Usted tiene derecho a recibir los datos personales que haya facilitado a AXA, en un formato estructurado, común y de lectura mecánica, y a poder transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que el responsable al que se los hubiera facilitado se lo impida, en los supuestos legalmente previstos a estos efectos.

• Decisiones individuales automatizadas
Asimismo, además de los derechos mencionados en el contexto de aquellos tratamientos que impliquen la adopción de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, usted tiene derecho a obtener intervención humana por parte de AXA, y a expresar su punto de vista y a impugnar la decisión.

• Otros
Igualmente, cuando se transfieran datos personales a un tercer país o a una organización internacional, tendrá derecho a ser informado sobre cómo se puede acceder u obtener copia de las garantías adecuadas relativas a la transferencia.


Para cualquier duda o cuestión adicional sobre el ejercicio de sus derechos o, en general, sobre el tratamiento de sus datos personales, puede contactar con nuestro Delegado de Protección de datos en DPOAXA@axa.es

Finalmente, usted tendrá derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control nacional (Agencia española de Protección de Datos en C/Jorge Juan, 6. 28001- Madrid o tfno. 912663517) o autonómica respectiva.
 

Procedencia

Facilitados por el solicitante del presupuesto. Obtenidos sobre el comportamiento de navegación. Recabados de ficheros sobre solvencia patrimonial y crédito y ficheros amparados en códigos tipo del sector.

¿Cuál es la procedencia de los datos cuando no los ha facilitado su titular?
Junto a la información que usted nos proporciona directamente (por ejemplo, a través de formularios, solicitud de la póliza, etc.), obtendremos información sobre sus hábitos de navegación en caso de que usted consienta. Además, accederemos a ficheros sobre solvencia patrimonial y crédito para obtener información sobre su solvencia. Igualmente, consultaremos ficheros amparados en códigos tipo del sector asegurador con finalidades de evaluación de riesgo y prevención de fraude. Para los ramos de Motor y Hogar, asimismo, obtendremos datos publicados por los Registros oficiales relacionados con el producto asegurado, así como información sobre infracciones administrativas.
En caso de que los datos facilitados se refieran a otras personas físicas distintas del Tomador/Asegurado, el asegurado manifiesta de forma expresa haber informado y obtenido el consentimiento previo de aquéllas para el tratamiento de sus datos de acuerdo con las finalidades previstas en la póliza. Únicamente para el ramo Salud y Motor, en el caso concreto de menores de edad o incapacitado judicialmente, si el Tomador/Asegurado no es el representante legal del menor o incapacitado judicialmente, garantiza que cuenta con el consentimiento expreso de éste antes de la firma del presente acuerdo.
 

Información adicional

Destinatarios principales
Otras entidades del grupo AXA. Prestadores de servicio. Se prevén transferencias internacionales de datos.

¿Quiénes son los destinatarios de los datos?
Los datos personales no serán transmitidos a terceros, salvo en los siguientes supuestos:
• Prestadores de servicios profesionales como por ejemplo peritos, así como otros prestadores de servicios tecnológicos, proveedores de bases de datos, y de servicios derivados de la relación contractual, cuando sea necesario para el cumplimiento del contrato de seguro

¿Se realizarán transferencias internacionales de sus datos personales?
Le informamos que AXA tiene aprobadas unas Normas Corporativas Vinculantes, se trata de un estándar reconocido internacionalmente que proporciona una adecuada protección en la gestión de los datos de carácter personal en el ámbito de una compañía multinacional. Estas normas han sido aprobadas por 16 autoridades de protección de datos europeas, entre ellas la Agencia Española de Protección de Datos. De una forma más concreta, en dichas normas se establecen unas medidas similares para la protección de datos personales obtenidos en el curso del negocio cuando dichos datos deban transferirse dentro de las compañías del Grupo. Asimismo, en AXA se han adoptado unos compromisos en materia de protección de datos.
Sus datos personales podrán ser comunicados a destinatarios ubicados en países fuera del Espacio Económico Europeo, incluyendo países que no proporcionan un nivel de protección de datos equivalente al de la Unión. Sin embargo, en estos casos, los mismos serán tratados con escrupuloso cumplimiento de la legislación europea y española y, asimismo, se implementarán las garantías que le indicamos a continuación:

Categoría de destinatario: Entidades del Grupo AXA por ejemplo, AXA Business Services Pvt. Ltd
País: India
Garantía : Normas Corporativas Vinculantes

Categoría de destinatario: Prestadores de servicios tecnológicos y de marketing
País: EEUU
Garantía : Cláusulas Contractuales Tipo, adoptadas por la Comisión Europea el 4 de junio de 2021 (Texto pertinente a efectos del EEE) (2021/914/UE). Puede consultarlas aquí

¿Durante cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?
AXA, conservará sus datos personales tratados en su proyecto de seguro durante 120 días desde que realizó la cotización y 2 años si hubiera consentido el tratamiento para el envío de comunicaciones comerciales. Transcurridos estos plazos, AXA procederá a su supresión.
 

Es necesario que aceptes la política de protección de datos para continuar

Vés enrere

Necessites ajuda?

En AXA sempre estem disponibles per a tu i t'oferim diferents canals per contactar amb nosaltres.

TELEFONA'NS

Els termes expressats en aquest web estan supeditats a les condicions generals i particulars d'aplicació d'aquestes assegurances, així com a la modalitat d'assegurança contractada i al fet que el pagament del contracte estigui al corrent.