Què és el Codi ètic i de compliment d'AXA?

AXA té un Codi ètic i de compliment del grup (el “Codi”) que s'aplica a totes les seves entitats, empleats i socis de negoci a tot el món.

El 2019, AXA ha renovat el seu codi deontològic i ha elaborat un Codi ètic i de compliment a escala mundial. El Codi pretén ser un document més fàcil d'usar, amb un disseny modern i accessible. El contingut reflecteix els desafiaments d'avui dia i inclou temes com el compromís amb les xarxes socials, la prevenció de la discriminació i l'assetjament, i la protecció i ús responsable de les dades dels clients.

Valors i ètica

Tal com indica Thomas Buberl (Chief Executive Officer del Grup AXA): Els valors guien els comportaments, que impulsen els resultats. Customer First (el client primer), Integritat, Valentia i One AXA; cadascun dels nostres valors només té sentit si són compartits i encarnats per tots. Han d'aplicar-se cada dia i en tots els sentits. Si tenim dubtes sobre la millor decisió a prendre, els nostres valors ens ajuden a decidir, tenint en compte la nostra missió d'empoderar les persones perquè tinguin una vida millor. AXA té una llarga història de compromís amb una ètica professional sòlida.  Hem desenvolupat aquest Codi ètic i de compliment per establir una comprensió compartida del que s'espera de cadascun de nosaltres i dels negocis del Grup.

Aquests compromisos han de guiar-nos, a cadascun de nosaltres, en l'acompliment del nostre treball diari. No hi ha conflicte entre un acompliment sòlid de negoci i uns elevats estàndards d'ètica, compliment i govern que, de fet, se sostenen entre si. Per això, espero que tots a AXA es comprometin personalment a complir els requisits del nostre Codi ètic i de compliment.

Compromesos amb la prevenció de delictes.

AXA adopta una política de tolerància zero davant la comissió de delictes, sota qualsevol de les seves formes, i està totalment compromesa amb el compliment de totes les lleis i regulacions contra la corrupció i suborn allà on operi.

 

Canal de denúncies

Què és el canal de denúncies Whistleblowing?

És una via de comunicació a través de la qual rebem i gestionem les comunicacions o informacions formulades pels empleats i professionals d'AXA, els seus accionistes, partícips i persones pertanyents a l'òrgan d'administració, direcció o supervisió d'AXA, inclosos els membres no executius; i qualsevol persona que treballi per a o sota la supervisió i la direcció de contractistes, subcontractistes i proveïdors de l'organització, sobre possibles conductes irregulars de les quals hagin tingut coneixement, contràries a l'ètica o a les normes, tant externes com internes.

Què hi he de comunicar?

T'animem a comunicar-hi qualsevol inquietud que tinguis sobre irregularitats o conductes inadequades que hagis detectat o presenciat realitzades per qualsevol empleat o tercer que tingui vincle amb qualsevol entitat del Grup AXA a Espanya.

Entre d'altres, s'hi inclouen els tipus de comportaments següents: Corrupció i suborn, matèries de Recursos Humans (incloent-hi situacions d'assetjament de qualsevol mena o de discriminació), frau en estats financers, apropiació indeguda d'actius (incloent-hi actius físics o digitals i dades), altres declaracions fraudulentes, infraccions legals (incloent-hi alteració, tergiversació o falsificació documental).

On puc denunciar una irregularitat o un comportament inadequat: canal Whistleblowing?

També pots denunciar-ho de manera anònima per les vies següents:

  • Identificant-te o de manera anònima amb un fax al número 91.555.02.06
  • A través de servei postal o per correu intern dirigit a “Investigaciones Internas -Auditoría Interna”, en un sobre tancat amb la indicació de “confidencial/personal”.

Quina protecció i quines garanties tinc que no em passarà res si denuncio de bona fe?

Tant la normativa interna com les lleis i regulacions aplicables protegeixen especialment el comunicant, i està prohibit revelar la seva identitat o qualsevol informació que pogués permetre identificar-lo, excepte per ordre judicial.

Tots els intervinents en el procés de denúncia i investigació estan obligats a guardar una estricta confidencialitat.
Si a causa de la investigació és necessari desvelar aquesta identitat a més persones (per exemple, de cara a mesures disciplinàries o accions judicials), les persones que coneguin aquesta identitat estaran subjectes a un deure de secret permanent sobre aquesta identitat, i el seu incompliment és sancionable.

D'altra banda, AXA no tolera cap acte de represàlia contra ningú que informi de bona fe d'una conducta inadequada o irregularitat, real o presumpta.

Què ocorre després que es posi una denúncia?

Tots els casos escalats o identificats són examinats en profunditat a fi de poder assegurar una investigació independent.

Si existeixen elements que confirmen la denúncia, es duu a terme aquesta investigació.

Perquè una investigació conclogui com a fundada, ha de basar-se en fets objectivament provats. Per això, es garanteix sempre la presumpció d'innocència. I per aquesta raó, tota persona que pogués estar sent investigada gaudeix també de la màxima protecció quant a la seva identitat.
La investigació acaba sempre amb l'emissió d'un informe oficial confidencial.

Protecció de dades de Canal de Denúncies:

AXA SEGUROS GENERALES S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, amb CIF: A60917978, i domicili social al carrer de Monsenyor Palmer, núm. 1, 07014, Palma de Mallorca (Espanya) tractarà totes les dades personals subministrades voluntàriament pels denunciants a través de les bústies de correu electrònic de consultes i denúncies, per a les finalitats següents:

-    Tramitar i resoldre la denúncia rebuda.

En cas de comunicació en què hi hagi identificació del denunciant, aquest, com a titular de les dades, té dret a dirigir-se a AXA, Ejercicio derechos de privacidad - Atención Cliente, calle Emilio Vargas, 6, 28043, Madrid, o a l’adreça de correu electrònic buzon.lopd@axa.es, per exercir els drets següents: accés, rectificació i supressió, limitació o revocació del tractament de les seves dades, oposició al tractament de les seves dades.

 

En vols saber més?