Política de Privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

De conformitat amb el Reglament general de protecció de dades, l'informem de la nostra Política de Privacitat.

La legislació aplicable és l'espanyola i la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, dependent del Ministeri d'Economia, l'organisme de supervisió.

1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

L'informem que les seves dades personals seran tractades pels Responsables del tractament següents, depenent del ram pel qual s'hagi interessat:

Per al ram de vida:

• AXA AURORA VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS  amb CIF A-48464606 i domicili social a Calle Alameda de Urquijo, 78, planta baja. 48013 Bilbao, Vizcaya (España).

Per al ram de pensions:

• AXA PENSIONES, S.A. ENTIDAD GESTORA DE FONDOS DE PENSIONES  Societat unipersonal, amb CIF: A-60975711 i domicili social a Calle Alameda de Urquijo, 78, planta baja. 48013 Bilbao, Vizcaya (España).

Per a la resta de rams:

• AXA SEGUROS GENERALES S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, amb CIF: A60917978 i domicili social al carrer de Monsenyor Palmer n. 1. 07014, Palma de Mallorca (Espanya) i inscrita al Registre Mercantil de Palma de Mallorca, tom 2325, foli 97, full PM-61041.

D'ara endavant, totes com “AXA”.

Per vetllar pel tractament lleial i transparent de les seves dades personals, AXA compta amb un Delegat de Protecció de Dades, amb qui podrà contactar a  dpoaxa@axa.es.

2. FINALITATS I BASES DE LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

Segons el moment en el qual vostè es trobi, AXA tractarà les seves dades personals per a les finalitats exposades a continuació:

2.1. Si és usuari de la web, AXA tractarà les dades per a les finalitats següents:

• Manteniment del lloc web.

o La base de legitimació és l'interès legítim per permetre la comunicació entre l'equip i la xarxa, per prestar el servei sol·licitat al Lloc web, com l'inici de sessió de l'usuari i la seva identificació posterior i personalització de la interfície de l'usuari.

o Aquesta finalitat es correspon amb la necessitat d'AXA de mostrar contingut al seu lloc web i millorar la usabilitat per als usuaris que hi accedeixen.

• Anàlisi del comportament de navegació.

Per a aquesta anàlisi, AXA utilitza galetes analítiques de primera part, i garantint-se que únicament es remetrà i es tractarà aquella informació que resulti essencial i rellevant per a la finalitat perseguida, a l'efecte de preservar la seva privacitat.


Per poder oferir aquesta garantia, AXA xifra prèviament tota l’informació que sigui considerada dada personal.

Les galetes analítiques de primera part permeten a AXA, com a responsable mateixes, mesurar i quantificar el trànsit dels usuaris que accedeixen al nostre lloc web, seguiment i analitzant el comportament dels usuaris, inclosa la quantificació de l'impacte dels anuncis. De la mateixa manera, permeten quantificar quines pàgines són més o menys populars amb l'objectiu d'ajudar-nos a millorar la seva experiència com a usuari i la funcionalitat de la web.

Per a més informació, acudeixi a la nostra política de galetes .

o La base de legitimació és el consentiment explícit prestat per l'usuari que accepta l'ús de galetes fent clic en el botó habilitat per a aquest fi.

• Elaboració de perfils sobre les seves preferències i interessos en la navegació.

AXA empra galetes de publicitat comportamental per a emmagatzemar aquella informació del comportament dels usuaris obtinguda a través de l'observació continuada dels seus hàbits de navegació, la qual cosa ens permetrà desenvolupar un perfil específic per a mostrar publicitat en funció d'aquest.

o La base de legitimació és el consentiment atorgat per vostè, permetent que AXA procedeixi a l'elaboració del seu perfil basat en informació de la seva navegació, segons els seus hàbits de consum.

o Aquesta finalitat respon a la necessitat de mostrar-li productes o serveis amb caràcter publicitari en les diferents webs de navegació ajustada a les seves necessitats reals, mantenir les preferències escollides en el lloc web i mesurar el trànsit producte al lloc web. L’informació relativa al seu perfil serà tractada de forma segura i confidencial, i serà processada únicament en els sistemes que analitzen l’informació obtinguda de forma automatitzada. D'altra banda, vostè podrà, en qualsevol moment, manifestar la seva voluntat de no ser objecte d'aquest tractament i exercir el seu dret d'oposar-s'hi.

• Atenció i tramitació de sol·licituds, dubtes, queixes o reclamacions.

o La base de legitimació és el consentiment atorgat per vostè per a la presentació de la seva sol·licitud, tret que la consulta es trobi relacionada amb la tarifació realitzada o l'assegurança contractada; en aquest cas la base que legitima el tractament és l'execució de mesures precontractuals o contractuals.

• En el ram de salut, ajudar l'usuari a localitzar el seu centre mèdic o especialista més proper. Per utilitzar el servei de localització del Cercador de Quadre Mèdic de Salut, l'usuari pot permetre l'accés a la seva ubicació actual per oferir-li una llista dels centres mèdics més propers a la seva localització al moment de la seva sol·licitud.

o La base de legitimació és el consentiment atorgat per vostè en permetre l'accés a la seva ubicació de manera voluntària. Alternativament, també s'ofereix a l'usuari accedir al servei de localització del Cercador de Quadre Mèdic de Salut sense necessitat de compartir aquesta informació, inserint manualment el codi postal la i província.
L'usuari tindrà la possibilitat d'accedir a la pròpia configuració del navegador per a deshabilitar aquesta funció, revocant el permís atorgat per compartir la seva ubicació.

2.2. Si vostè és potencial client i tarifa per qualsevol canal, AXA tractarà les seves dades per a les finalitats següents:

• Calcular el pressupost sol·licitat i dur a terme el contacte, per mitjans electrònics o mitjançant atenció telefònica posterior, per poder continuar la subscripció de l'assegurança i prestar-li l'ajuda que necessiti per completar el seu procés de subscripció o informar-lo sobre l'assegurança escollida. En el cas que no ens faciliti les dades, no podrem fer aquest càlcul.

Així mateix, si vostè és un potencial client interessat en assegurances d'auto, AXA podrà utilitzar la informació proporcionada durant aquest procés de tarificació de la seva pòlissa, juntament amb informació estadística obtinguda a través de variables externes, per millorar la gestió del seu projecte dins de la companyia i ajudar a la contractació de la seva assegurança d'auto.

o La base de legitimació és la formalització, execució i gestió del projecte d'assegurança sol·licitada per vostè, en els termes que detallin les condicions precontractuals (article 6.1.b RGPD). Aquestes dades són necessàries perquè puguem oferir-li una tarifa o prima tan ajustada a la seva situació real com sigui possible, així com per a la prestació de les cobertures contractades d'acord amb el compliment d'obligacions legals, conforme a l'article 6.1.c RGPD i l'article 8.1 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals en connexió amb la pròpia normativa del sector assegurador, Llei 50/1980, de 8 d'octubre, de Contracte d'assegurança.

La base de legitimació per al procés de millora de la gestió dels pressupostos d'auto sol·licitats és l' interès legítim d'AXA. Aquest procés és necessari per atendre els pressupostos sol·licitats d'una forma més eficient i ajustada a la seva situació real, permetent una gestió eficient dels recursos i processos interns de contractació d'AXA, i oferir una millor atenció a les sol·licituds de potencials clients d'auto.

• Realitzar les valoracions, seleccions, comprovacions i tarifacions de risc per al càlcul de la prima de la seva pòlissa d’assegurança. Aquest procés ajuda a prendre decisions justes i responsables sobre la prima de la seva assegurança. Així doncs, aquesta prima serà menor com més favorables siguin les dades obtingudes de les categories d’informació utilitzades per calcular-la, i passarà el contrari com menys favorables siguin aquestes dades.

o La base de legitimació és l’aplicació de mesures precontractuals, a petició seva (article 6.1.b RGPD) i el compliment d’obligacions legals, d’acord amb l’article 6.1.c RGPD i l’article 8.1 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals en connexió amb la normativa del sector assegurador (Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de Contracte d’assegurança), que imposa a les companyies asseguradores l'obtenció de l’informació necessària per valorar el risc i determinació de la prima.

o Aquest procés de valoració del risc i tarifació es podrà dur a terme mitjançant processos automatitzats, incloent-hi l'elaboració de perfils, i mitjançant un anàlisi de tècnica estadístic-actuarial que determini el seu perfil de risc. Si bé, en els supòsits en els quals utilitzem processos automatitzats, vostè tindrà dret a: obtenir intervenció d'una persona d'AXA per avaluar la seva situació, expressar el seu punt de vista i interposar una reclamació quan no hi estigui conforme. Així mateix, AXA comprova periòdicament els mètodes per al càlcul de la prima de les assegurances que ofereix als interessats a fi de garantir que continuen sent justos, efectius i imparcials. Sobre aquesta informació, aplicarem un algorisme que ens indicarà el risc associat al seu projecte d'assegurança.

Addicionalment, podrem consultar l’informació que consti en les nostres bases de dades i a les de la resta d'entitats del Grup AXA sobre la base de l'interès legítim d'AXA, per realitzar les comprovacions que ens permetin determinar el risc en relació amb l’ informació aportada per vostè, la derivada de relacions prèvies amb les diferents entitats del Grup AXA, i el producte sol·licitat.

• Dur a terme les verificacions i comprovacions pertinents que permetin avaluar el possible frau en el moment precontractual de la pòlissa, així com per avaluar la seva solvència.

o La base de legitimació és el compliment d'obligacions legals, d'acord amb l'article 6.1.c RGPD i l'article 8.1 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals en connexió amb la pròpia normativa del sector assegurador, Llei 50/1980, de 8 d'octubre, de contracte d'assegurança, i per evitar perjudicis i conseqüències negatives per a vostè s'han adoptat mesures tècniques i organitzatives per reforçar la confidencialitat i seguretat d'aquesta informació i el compliment d'una obligació legal, en particular, els articles 66 i 100 de la Llei 20/2015, de 14 de juliol, d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores, així com la Llei 10/2010 de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme (per als productes de Responsabilitat Civil i Transports del ram d'Empreses), en relació amb la identificació, mesurament i valoració del risc, així com la prevenció del frau.
Per a això, i d'acord amb les polítiques internes d'AXA, es realitzan anàlisis de la preexistència d'impagaments o activitats irregulars, tant en relació amb la Companyia com amb altres entitats (a través de la consulta de fitxers comuns per a l'avaluació de la solvència patrimonial i crèdit o dels fitxers comuns per a la gestió i prevenció del frau).

o Addicionalment, en relació amb la base anterior, AXA es troba emparada en l'interès legítim per prevenir el frau i evitar pràctiques anòmales que puguin provocar perjudicis econòmics o reputacionals.

• Elaboració de perfils amb finalitats actuarials i d’anàlisi de mercat.

o La base de legitimació és la Llei 20/2015, de 14 de juliol, d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores (LOSSEAR), i per a l'execució del contracte d'assegurança AXA podrà consultar fitxers comuns emparats en codis de conducta del sector assegurador per a l'elaboració de perfils amb finalitats estadístic-actuarials necessaris per a la determinació del risc i de la prima del contracte d'assegurança, tant al moment previ a la seva contractació com durant la vigència d'aquest, en atenció a les seves noves circumstàncies personals o al canvi de la base tècnica actuarial.

• Realització d’enquestes de qualitat o opinió.

La base de legitimació és l'interès legítim per controlar la qualitat dels serveis i avaluar la satisfacció dels seus clients; AXA podrà dirigir-se a vostè, per qualsevol mitjà o canal que vostè hagi autoritzat, per sol·licitar-li la valoració dels productes i serveis oferts i/o adquirits i l'anàlisi d'aquesta informació per a la millora dels serveis.
Aquest tractament respon a la necessitat d'adaptar l'operativa d'AXA i els productes i serveis oferts a les seves preferències i expectatives amb el compromís d'augmentar la qualitat del servei prestat, per la qual cosa és necessari conèixer la seva opinió.
En qualsevol moment, vostè podrà rebutjar donar la seva valoració, així com comunicar la seva oposició que contactin amb vostè amb aquesta finalitat.

• Enviament d'informació o publicitat, ofertes i promocions, obsequis i campanyes de fidelització, o qualssevol altres actuacions amb caràcter comercial (incloent-hi l'elaboració d'un perfil comercial amb aquest fi), a través de correu postal, correu electrònic, telèfon, SMS o altres mitjans electrònics equivalents, sobre els nostres productes i serveis asseguradors propis, així com asseguradors i financers de les entitats AXA Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros, AXA Aurora Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros i AXA Pensiones S.A., EGFP, Bidepensión EPSV i Winterthur EPSV. Conservarem les seves dades com a màxim durant dos anys; després continuarà rebent aquestes comunicacions, tret que abans exerceixi el seu dret d'oposició al tractament amb finalitats publicitàries.

o La base de legitimació és el consentiment atorgat per vostè per a l'enviament de comunicacions comercials a través de correu postal, correu electrònic, telèfon, SMS o altres mitjans electrònics equivalents. En aquest sentit, la mateixa Llei de societat de serveis d'informació (d'ara endavant, la “LSSI”) permet al prestador l'enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis de la seva pròpia empresa que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client.

o En tot moment podrà oposar-se al tractament de les seves dades per a aquesta finalitat, de forma gratuïta, i en cada comunicació electrònica realitzada, vostè podrà donar-se de baixa per deixar de rebre aquest tipus de comunicacions. Així mateix, l'apartat “Drets” de la present Política descriu la manera de sol·licitar la baixa d'aquest tipus de comunicacions.

• Elaboració d'un perfil sobre vostè, amb finalitats analítiques, relacionades amb els processos de negoci d'AXA, a partir de l’informació proporcionada en el marc del projecte d'assegurança. Aquest procés ens permet conèixer el seu comportament de navegació, amb acceptació prèvia de la Política de Galetes, comunicar-li, sobre la base del seu perfil d'usuari, les ofertes que millor poden adaptar-se a vostè, així com disposar de noves variables de tarifació que poguessin inferir-se dels seus hàbits de compra i consum per posar en el seu coneixement nous serveis o cobertures vinculats al producte subscrit per vostè, incloent-hi, per a aquest últim fi, dades i informació proporcionada per tercers.

La base de legitimació és el consentiment atorgat per vostè, que permet que AXA procedeixi a l'elaboració del seu perfil basat en les seves característiques personals, informació de la seva navegació, la informació obtinguda referent a les seves necessitats o preferències manifestades per vostè en l'adquisició dels productes i informació obtinguda de tercers, segons els seus hàbits de consum.

o Aquesta finalitat respon a la necessitat, en funció dels anàlisis realitzats, d'atorgar-li una gestió del producte sol·licitat més ajustada a les seves necessitats reals, incloent-hi una millor tarifació i proposta de serveis vinculats al producte subscrit. L’informació relativa al seu perfil serà tractada de forma segura i confidencial, i serà processada únicament en els sistemes que analitzen l’informació obtinguda de forma automatitzada. D'altra banda, vostè podrà, en qualsevol moment, manifestar la seva voluntat de no ser objecte d'aquest tractament i exercir el seu dret d'oposar-s'hi.

2.3 Si vostè és potencial client del ram de VIDA i contesta un qüestionari mèdic, AXA tractarà les seves dades per a les finalitats següents:

• Realització d’un qüestionari de salut per determinar l’abast, les cobertures i les exclusions de la seva pòlissa, cosa que facilita una valoració adequada i precisa del risc.

o La base de legitimació és l’aplicació de mesures precontractuals, a petició seva (article 6.1.b RGPD) i el compliment d’obligacions legals, d’acord amb l’article 6.1.c RGPD i l’article 8.1 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals en connexió amb la normativa del sector assegurador (Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de contracte d’assegurança), que imposa, al Prenedor i Assegurats, el deure de declarar, d’acord amb el qüestionari de salut, les circumstàncies que ell conegués i que poguessin influir en la valoració del risc i determinació de la prima.

o Addicionalment, en relació amb la base anterior, AXA es troba emparada en l’interès legítim per prevenir el frau i evitar pràctiques anòmales que puguin provocar perjudicis econòmics o de reputació, així com en la detecció de circumstàncies que poguessin influir en la valoració del risc.

• Gestionar la contractació de l’assegurança i dur a terme el contacte i l’atenció pels mitjans habilitats a aquest efecte informant-lo en tot moment de l’estat de la seva subscripció.

o La base de legitimació és la gestió i formalització del contracte d’assegurança sol·licitat i del qual vostè és part integrant (article 6.1.b RGPD).

o Així com el compliment d’obligacions legals, d’acord amb l’article 6.1.c del RGPD i l’article 8.1 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals en connexió amb la normativa del sector assegurador (Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de contracte d’assegurança i la Llei 20/2015, de 14 de juliol, d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores). Totes les dades que faciliti en la contractació i al llarg de la seva relació amb nosaltres són necessàries per a la formalització i gestió del seu contracte d’assegurança i els serveis associats.

• En cas de pòlisses intervingudes, sempre que el prenedor i l'assegurat siguin la mateixa persona, informar per part d’AXA a el prenedor sobre les exclusions de la seva pòlissa, perquè el prenedor pugui determinar i rebre les condicions del contracte d'assegurança. Així mateix, AXA informarà el prenedor sobre les causes de sobreprima, sempre que ho sol·liciti expressament. En cas de ser una pòlissa directa, que AXA informi el prenedor sobre les exclusions de la seva pòlissa, perquè aquest pugui determinar i rebre les condicions del contracte d'assegurança. Així mateix, AXA informarà el prenedor sobre les causes de sobreprima, sempre que ho sol·liciti expressament.

o La base de legitimació és la gestió i formalització del contracte d’assegurança sol·licitat i del qual vostè és part integrant (article 6.1.b RGPD) en connexió amb la normativa del sector assegurador (Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de contracte d’assegurança i la Llei 20/2015, de 14 de juliol, d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores) i de la Llei 22/2007, d’11 de juliol, sobre comercialització a distància de serveis financers destinats als consumidors que permet garantir la transparència, la claredat, el detall i la precisió en l’informació facilitada a l’interessat de manera prèvia a la contractació.

• Cedir les seves dades a organismes públics o privats relacionats amb el sector assegurador amb finalitats estadístiques o actuarials i de prevenció del frau, en la selecció de riscos i en la liquidació de sinistres.

La base legitimadora és el compliment d’obligacions legals, d’acord amb l’article 6.1.c RGPD i l’article 8.1 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals en connexió amb la normativa del sector assegurador (Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de contracte d’assegurança i la Llei 20/2015, de 14 de juliol, d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores).

• Conèixer el seu estat de salut actual i l’anterior a la sol·licitud de prestació a partir de l’informació i de les dades de caràcter personal que s’inclouen en el qüestionari mèdic, en la sol·licitud mateixa i en els informes mèdics aportats per l’assegurat mateix o per part del Centre Sanitari que l’hagi atès en el moment de la petició, per a la gestió de la cobertura contractada, i per al coneixement del seu estat de salut. La finalitat del tractament també és poder analitzar les circumstàncies de salut conegudes i no declarades per l’assegurat en el qüestionari mèdic formalitzat en el moment de la subscripció de la pòlissa, que puguin haver afectat el seu estat de salut i patologies diagnosticades. Per a aquests supòsits, AXA valorarà l’aplicació de mesures corresponents en matèria d’exclusions, primes o anul·lacions.

o La base de legitimació és la gestió i formalització del contracte d’assegurança sol·licitat i del qual vostè és part integrant (article 6.1.b RGPD) en connexió amb el compliment d’obligacions legals, d’acord amb l’article 6.1.c. del RGPD i l’article 8.1 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals en connexió amb la normativa del sector assegurador (Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de contracte d’assegurança i la Llei 20/2015, de 14 de juliol, d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores) que permetin la determinació de l’assistència sanitària, la indemnització que, si escau, procedeixi, i l’abonament adequat als prestadors sanitaris o el reintegrament a l’assegurat o els seus beneficiaris de les despeses d’assistència sanitària, si escau.

• Dur a terme les verificacions i comprovacions pertinents que permetin avaluar la prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme al moment precontractual de la pòlissa, així com avaluar-ne la solvència.

o La base de legitimació és el compliment de les obligacions legals d'AXA, com a subjecte obligat per la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, per la qual cosa verificarà les dades personals i les comunicarà als organismes competents, en compliment del que disposa aquesta normativa amb motiu de la realització del qüestionari mèdic.

o Addicionalment, en relació amb la base anterior, AXA es troba emparada en l'interès legítim per prevenir el blanqueig de capitals, així com evitar pràctiques anòmales que puguin provocar perjudicis econòmics o reputacionals.

2.4 Si vostè és client i contracta per qualsevol canal, AXA tractarà les seves dades per a les finalitats següents:

• Formalitzar i gestionar la pòlissa d'assegurances i, en cas que ocorri un esdeveniment objecte de cobertura, peritar-lo i liquidar-lo, gestionar la reassegurança i les queixes i reclamacions.

o Totes les dades que faciliti en la contractació i al llarg de la seva relació amb AXA, incloses les dades de salut per gestionar els possibles esdeveniments objecte de cobertura, són necessàries per formalitzar i gestionar el seu contracte d'assegurança i els serveis associats. La base legitimadora és la gestió i formalització del contracte d’assegurança sol·licitat i del qual vostè és part integrant (article 6.1.b RGPD). Així mateix, l'és el compliment d'obligacions legals, de conformitat amb l'article 6.1.c del RGPD i l'article 8.1 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals en connexió amb la pròpia normativa del sector assegurador, Llei 50/1980, de 8 d'octubre, de contracte d'assegurança.

• Realitzar les valoracions, seleccions, comprovacions i tarifacions de risc per al càlcul de la prima de la seva pòlissa d'assegurança, inclosa la possibilitat de verificació a través de teleperitació per als productes Cotxe i Llar.

o La base de legitimació és l’aplicació de mesures contractuals, a petició seva (article 6.1.b RGPD) i el compliment d’obligacions legals, d’acord amb l’article 6.1.c RGPD i l’article 8.1 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals en connexió amb la normativa del sector assegurador (Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de contracte d’assegurança), que imposa a les companyies asseguradores l'obtenció de l’informació necessària per valorar el risc i determinar la prima.

o Aquest procés de valoració del risc i tarifació es podrà dur a terme mitjançant processos automatitzats, incloent-hi l'elaboració de perfils, l'ocupació d'intel·ligència artificial (per teleperitació) i mitjançant una anàlisi de tècnica estadístic-actuarial que determini el seu perfil de risc. Si bé, en els supòsits en els quals utilitzem processos automatitzats, vostè tindrà dret a: obtenir intervenció d'una persona d'AXA per avaluar la seva situació, expressar el seu punt de vista i interposar una reclamació quan no hi estigui conforme. Així mateix, AXA comprova periòdicament els mètodes per al càlcul de la prima de les assegurances que ofereix als interessats a fi de garantir que segueixen sent justos, efectius i imparcials. Sobre aquesta informació, aplicarem un algorisme que ens indicarà el risc associat a la seva assegurança.

o Addicionalment, podrem consultar l’informació que consti a les nostres bases de dades i a les de la resta d'entitats del Grup AXA sobre la base de l'interès legítim d'AXA, per realitzar les comprovacions que ens permetin determinar el risc en relació amb l’informació aportada per vostè, la derivada de relacions prèvies amb les diferents entitats del Grup AXA, i el producte sol·licitat.

o Igualment, AXA consulta l’informació que consti a les nostres bases de dades i a les de la resta d'entitats del Grup AXA, en concret, de dades identificatives i dades sociodemogràfiques, sobre la base de l'interès legítim d'AXA, amb la finalitat de mantenir en tot moment les seves dades actualitzades i vetllar per l'exactitud d'aquestes, preservant la qualitat necessària derivada de relacions prèvies amb les diferents entitats del Grup AXA i el producte contractat.

 

• Dur a terme les verificacions i comprovacions pertinents que permetin avaluar el possible frau en el moment contractual de la pòlissa, incloent-hi la teleperitació, així com avaluar la seva solvència.

 

o La base de legitimació és el compliment d'obligacions legals, d'acord amb l'article 6.1.c RGPD i l'article 8.1 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals en connexió amb la pròpia normativa del sector assegurador, Llei 50/1980, de 8 d'octubre, de contracte d'assegurança, i per evitar perjudicis i conseqüències negatives per a vostè s'han adoptat mesures tècniques i organitzatives per reforçar la confidencialitat i seguretat d'aquesta informació i el compliment d'una obligació legal, en particular, els articles 66 i 100 de la Llei 20/2015, de 14 de juliol, d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores, així com la Llei 10/2010 de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, en relació amb la identificació, el mesurament i la valoració del risc, així com la prevenció del frau.

o Per a això, i d'acord amb les polítiques internes d'AXA, es fan anàlisis de la preexistència d'impagaments o activitats irregulars, tant en relació amb la Companyia com amb altres entitats (a través de la consulta de fitxers comuns per a l'avaluació de la solvència patrimonial i crèdit o dels fitxers comuns per a la gestió i prevenció del frau).

o Addicionalment, en relació amb la base anterior, AXA es troba emparada en l'interès legítim per prevenir el frau i evitar pràctiques anòmales que puguin provocar perjudicis econòmics o reputacionals.

• En els rams de vida i pensions, dur a terme les verificacions i comprovacions pertinents que permetin avaluar la prevenció de blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.

o La base de legitimació és el compliment de les obligacions legals d'AXA, com a subjecte obligat per la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, per la qual cosa verificarà les dades personals i les comunicarà als organismes competents, en compliment del que disposa aquesta normativa.

o Addicionalment, en relació amb la base anterior, AXA es troba emparada en l'interès legítim per prevenir el blanqueig de capitals, així com evitar pràctiques anòmales que puguin provocar perjudicis econòmics o reputacionals.

• Elaboració de perfils amb finalitats actuarials i d’anàlisi de mercat.

o La base de legitimació és la Llei 20/2015, de 14 de juliol, d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores (LOSSEAR), i per a l'execució del contracte d'assegurança AXA podrà consultar fitxers comuns emparats en codis de conducta del sector assegurador per a l'elaboració de perfils amb finalitats estadístic-actuarials necessaris per a la determinació del risc i de la prima del contracte d'assegurança, tant al moment previ a la seva contractació com durant la vigència d'aquest, en atenció a les seves noves circumstàncies personals o al canvi de la base tècnica actuarial.

• Realització d’enquestes de qualitat o opinió.

La base de legitimació és l'interès legítim per controlar la qualitat dels serveis i avaluar la satisfacció dels seus clients; AXA podrà dirigir-se a vostè, per qualsevol mitjà o canal que vostè hagi autoritzat, per sol·licitar-li la valoració dels productes i serveis oferts i/o adquirits i l'anàlisi d'aquesta informació per a la millora dels serveis.
Aquest tractament respon a la necessitat d'adaptar l'operativa d'AXA i els productes i serveis oferts a les seves preferències i expectatives amb el compromís d'augmentar la qualitat del servei prestat, per la qual cosa és necessari conèixer la seva opinió.
>En qualsevol moment, vostè podrà rebutjar donar la seva valoració, així com comunicar la seva oposició que contactin amb vostè amb aquesta finalitat.

• Enviament d'informació o publicitat, ofertes i promocions, obsequis i campanyes de fidelització, o qualssevol altres actuacions amb caràcter comercial (incloent-hi l'elaboració d'un perfil comercial amb aquest fi), a través de correu postal, correu electrònic, telèfon, SMS o altres mitjans electrònics equivalents, així com per plataformes socials (de les quals el client sigui usuari), sobre els nostres productes i serveis asseguradors propis, així com asseguradors i financers de les entitats AXA Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros, AXA Aurora Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros i AXA Pensiones S.A., EGFP, Bidepensión EPSV i Winterthur EPSV. L'enviament de les comunicacions comercials podrà realitzar-se fins i tot una vegada finalitzada la relació comercial, si així ho autoritza.

o La base de legitimació és l'interès legítim d'AXA per a l'enviament de comunicacions comercials a través de correu postal, correu electrònic, telèfon, SMS o altres mitjans electrònics equivalents, o dins de les plataformes socials en els termes descrits.  En aquest sentit, la mateixa Llei de societat de serveis d'informació (d'ara endavant, la “LSSI”) permet al prestador l'enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis de la seva pròpia empresa que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client.
o En tot moment, vostè pot oposar-se al tractament de les seves dades per a aquesta finalitat, de forma gratuïta; i en cada comunicació electrònica realitzada, vostè podrà donar-se'n de baixa per deixar de rebre aquest tipus de comunicacions. Així mateix, l'apartat “Drets” de la present Política descriu la manera de sol·licitar la baixa d'aquest tipus de comunicacions.

o Igualment, AXA, sobre la base de l'interès legítim a l'empara de l'article 6.1.f del RGPD, per a la qual cosa s'ha realitzat una ponderació dels drets fonamentals de l'interessat (dret a la protecció de dades personals, dret a l'honor i a la intimitat personal i familiar) i el mateix interès legítim d'AXA, concloent que tals drets no queden afectats, considerem, a més, que, com a client, té una expectativa raonable que li enviem informació comercial que pot ser del seu interès, sobre la base del seu perfil de client, sense que amb això es produeixi una actuació invasiva dels seus drets i interessos. Es procedeix a l'elaboració d'un perfil basat en les seves característiques personals (com sexe, edat o dades socioeconòmiques) i l’informació obtinguda de les seves accions com a usuari i, especialment, l'adquisició de productes. L’informació relativa al seu perfil serà tractada de forma segura i confidencial, i serà processada únicament en els sistemes que analitzen l’informació obtinguda de forma automatitzada.
>D'altra banda, vostè podrà, en qualsevol moment, manifestar la seva voluntat de no ser objecte d'aquest tractament i exercir el seu dret d'oposar-s'hi.

• Elaboració d'un perfil sobre vostè, amb finalitats analítiques, i creació d'audiències de targeting, relacionades amb els processos de negoci d'AXA, a partir de l’informació proporcionada en el marc del projecte d'assegurança. Aquest procés ens permet conèixer el seu comportament de navegació, amb acceptació prèvia de la Política de Galetes, comunicar-li, sobre la base del seu perfil d'usuari, les ofertes que millor poden adaptar-se a vostè, així com disposar de noves variables de tarifació que poguessin inferir-se dels seus hàbits de compra i consum per posar en el seu coneixement nous serveis o cobertures vinculats al producte subscrit per vostè, incloent-hi, per a aquest últim fi, dades i informació proporcionada per tercers.

o La base de legitimació per a l'elaboració d'un perfil sobre vostè amb fins analítics és el consentiment atorgat per vostè, que permet que AXA procedeixi a l'elaboració del seu perfil basat en les seves característiques personals, informació de la seva navegació, informació obtinguda referent a les seves necessitats o preferències manifestades per vostè en l'adquisició dels productes i informació obtinguda de tercers, segons els seus hàbits de consum.

o     La base de legitimació per a l'elaboració d'un perfil sobre vostè per a la creació d'audiències de targeting és el consentiment atorgat per vostè, que permet que AXA procedeixi a l'elaboració del seu perfil basat en les seves característiques personals, informació de la seva navegació, l’informació obtinguda referent a les seves necessitats o preferències manifestades per vostè en l'adquisició dels productes i informació obtinguda de tercers, segons els seus hàbits de consum.

o Aquesta finalitat respon a la necessitat, en funció de els anàlisis realitzats, d'atorgar-li una gestió del producte sol·licitat més ajustada a les seves necessitats reals, incloent-hi una millor tarifació i proposta de serveis vinculats al producte subscrit. L’informació relativa al seu perfil serà tractada de forma segura i confidencial, i serà processada únicament en els sistemes que analitzen l’informació obtinguda de forma automatitzada.
D'altra banda, vostè podrà, en qualsevol moment, manifestar la seva voluntat de no ser objecte d'aquest tractament i exercir el seu dret d'oposar-s'hi.

• En el ram de salut, ajudar a el client a localitzar el seu centre mèdic o especialista més proper. Per utilitzar el servei de localització del Cercador de Quadre Mèdic de Salut, el client pot permetre l'accés a la seva ubicació actual per oferir-li una llista dels centres mèdics més propers a la seva localització al moment de la sol·licitud.

o La base de legitimació és el consentiment atorgat per vostè en permetre l'accés a la seva ubicació de manera voluntària. Alternativament, també s'ofereix al client accedir al servei de localització del Cercador de Quadre Mèdic de Salut sense necessitat de compartir aquesta informació, inserint manualment el codi postal i la província.

El client tindrà la possibilitat d'accedir a la mateixa configuració del navegador per deshabilitar aquesta funció, revocant el permís atorgat per compartir la seva ubicació.

2.5 Si vostè és un intermediari que contacta per canal telefònic en relació amb la gestió i tramitació d'una sol·licitud relacionada amb la seva cartera de clients, incloent-hi un sinistre corporal, AXA tractarà les dades que faciliti per a les finalitats següents:

• Gestionar i tramitar la seva sol·licitud relacionada amb la seva cartera de clients i, en cas d'un sinistre corporal, per al peritatge i liquidació d'aquest, i la gestió de consultes, queixes i reclamacions.

• Totes les dades que faciliti al llarg de la seva relació amb AXA, incloses les dades de salut per gestionar els possibles sinistres, són necessàries per formalitzar i gestionar el seu contracte d'assegurança i els serveis associats. La base legitimadora és la gestió i formalització del contracte d’assegurança sol·licitat i del qual el client és part integrant (article 6.1.b RGPD). Així mateix, l'és el compliment d'obligacions legals, de conformitat amb l'article 6.1.c del RGPD i l'article 8.1 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals en connexió amb la pròpia normativa del sector assegurador, Llei 50/1980, de 8 d'octubre, de contracte d'assegurança.

2.6 Si vostè és un professional, proveïdor o qualsevol tercer que contacta per canal telefònic en relació amb la gestió i tramitació d'un sinistre corporal, AXA tractarà les dades que faciliti per a les finalitats següents:

• Gestionar i tramitar la seva sol·licitud d'un sinistre corporal, per al peritatge i liquidació d'aquest, i la gestió de sol·licituds, consultes, queixes i reclamacions.

• Totes les dades que faciliti al llarg de la seva relació amb AXA, incloses les dades de salut per gestionar els possibles sinistres, són necessàries per gestionar el contracte d'assegurança del client i els serveis associats. La base legitimadora és la gestió i formalització del contracte d’assegurança sol·licitat i del qual el client és part integrant (article 6.1.b RGPD). Així mateix, l'és el compliment d'obligacions legals, de conformitat amb l'article 6.1.c del RGPD i l'article 8.1 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals en connexió amb la pròpia normativa del sector assegurador, Llei 50/1980, de 8 d'octubre, de Contracte d'Assegurança.

2.7 Si vostè és un professional, proveïdor amb qui es contacta per efectuar una enquesta de qualitat o opinió, AXA tractarà les dades que faciliti per a les finalitats següents:

•Conèixer el teu nivell de satisfacció i opinions de manera individualitzada per millorar la qualitat del servei ofert als clients, a través dels proveïdors d'AXA.

o La base de legitimació és l'interès legítim en connexió amb el contracte de prestació de serveis formalitzat amb vostè, per controlar la qualitat dels serveis i avaluar la satisfacció dels proveïdors. AXA podrà adreçar-se a vostè, per qualsevol mitjà o canal, per sol·licitar-li la valoració i opinions de manera individualitzada sobre els serveis prestats, i la realització de l'anàlisi d'aquesta informació per millorar-los.
Aquest tractament respon a la necessitat d'adaptar la seva operativa i els productes i serveis oferts a les preferències i expectatives dels clients amb el compromís d'augmentar la qualitat del servei prestat, per això cal conèixer la seva opinió.
En qualsevol moment, vostè podrà rebutjar donar-ne la valoració, així com comunicar la seva oposició a ser contactat amb aquesta finalitat.

2.8 Si vostè és un perjudicat que contacta per canal telefònic en relació amb la gestió i tramitació d'un sinistre corporal, AXA tractarà les dades que faciliti per a les finalitats següents:

• Gestionar i tramitar la seva sol·licitud d'un sinistre corporal, per al peritatge i liquidació d'aquest, i la gestió de consultes, queixes i reclamacions.

• Totes les dades que faciliti al llarg de la seva relació amb AXA, incloses les dades de salut per gestionar els possibles sinistres, són necessàries per gestionar el contracte d'assegurança del client i els serveis associats. La base legitimadora és la gestió del contracte d'assegurança del qual el client d'AXA és part integrant (article 6.1.b RGPD). Així mateix, l'és el compliment d'obligacions legals, conforme a l'article 6.1.c.del RGPD i l'article 8.1 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en connexió amb la pròpia normativa del sector assegurador, Llei 50/1980, de 8 d'octubre, de contracte d'assegurança, Llei 20/2015, de 14 de juliol, d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores i el barem, aprovat per la Llei 35/2015, de 22 de setembre, de reforma del sistema per a la valoració dels danys i perjudicis a les persones en accidents de circulació.

2.9 Si vostè accedeix als edificis d'AXA, AXA tractarà la seva imatge amb la següent finalitat:

• Gestió del control d'accés a l'edifici i altres funcions relacionades amb la vigilància i la seguretat.

o Aquest tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament sobre la base de l'article 6.1.e de l'RGPD, en connexió amb la Llei 5/2014, de 4 d'abril, de seguretat privada;

2.10 Si vostè ens comunica una irregularitat o conducta inadequada a través del canal de denúncies, AXA tractarà les seves dades amb la següent finalitat:  

• Tramitar, investigar i resoldre la denúncia rebuda a través del canal de denúncies.
La base legitimadora és el consentiment del denunciant al tractament de les seves dades personals quan comunica la denúncia per una de les vies del canal de denúncies que permet identificació del denunciant.

Així com el compliment de les seves obligacions legals establertes en la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

 

3. CATEGORIA DE LES DADES

• Dades facilitades directament per vostè en el formulari o canal telefònic:

Tota l’informació continguda en les categories de dades exposades es troba detallada durant tot el procés de tarifació i contractació, en concret:

o Dades identificatives.

o Dades de contacte.

o Dades soci-demogràfiques.

o Dades soci-culturals.

• Dades facilitades per vostè en altres canals o vies:

o Dades sobre comportament i interacció entre les parts:

 Dades de xarxes socials que vostè hagués facilitat directament a AXA

 Dades de navegació a la web o aplicacions mòbils a través de galetes o altres dispositius d'emmagatzematge i recuperació de dades: informació recaptada de la navegació que hi realitzi, en el cas que hagi acceptat l'ús de galetes i tecnologies similars en els seus dispositius.

 Dades sobre l’interacció i el comportament del client amb la companyia: respostes a enquestes de qualitat, queixes i recomanacions.

 Dades sobre les transaccions del client que revelen informació sobre les transaccions financeres, l'historial dels productes i serveis.

• Dades derivades de la relació entre AXA i vostè i extreta de fonts de tercers:

o Dades financeres i de situació creditícia: informació recaptada de fitxers sobre solvència patrimonial i crèdit.

o Dades de fitxers emparats en codis tipus del sector assegurador.

o Consulta de bases de dades de tercers, incloent-hi dades procedents de registres oficials relacionats amb el producte assegurat

• Dades derivades de la denúncia presentada a través del canal de denúncies:

o Dades identificatives del denunciant i, si escau, del denunciat.

o Dades personals o imatges presentades junt amb la denúncia.

• Addicionalment, segons el ram en el qual s'hagi interessat, AXA tractarà les categories de dades següents:

o Per al ram de llar

 Dades i/o fotografies sobre l'habitatge objecte de l'assegurança

o Per al ram de motor

 Dades i/o fotografies sobre el vehicle objecte de l'assegurança

 Dades sobre el permís de conduir

 Informació sobre infraccions administratives: consulta de bases de dades de tercers, incloent-hi dades procedents de diaris i butlletins oficials.

 Dades de salut en cas de sinistres corporals.

 Dades sobre comportament i interacció entre les parts intervinents en un sinistre declarat en la vigència de la pòlissa: Dades de xarxes socials o aquelles que hagi fet manifestament públiques en el marc d'una recerca per a la prevenció del frau.

o Per al ram de salut

 Dades sobre el seu estat de salut.

 Dades de geolocalització, únicament per conèixer la seva ubicació en relació amb la finalitat prevista del Cercador de Quadre Mèdic de Salut.

o Per al ram de vida

 Dades sobre el seu estat de salut.

o Per a l'assegurança d'Incapacitat Laboral Temporal.

 Dades sobre el seu estat actual i futur de salut.

o Per a l'assegurança d'Assistència en Viatge

 Dades de salut en cas de sinistres corporals.

4. DESTINATARIS DE LES DADES PERSONALS

4.1. Per a tots els rams:

Les dades personals no seran transmeses a tercers, excepte en els supòsits següents:

• En tarifació i contractació: Prestadors de serveis professionals com ara pèrits, així com altres prestadors de serveis tecnològics, proveïdors de bases de dades i de serveis derivats de la relació contractual, quan sigui necessari per al compliment del contracte d’assegurança.

• En contractació: Altres entitats asseguradores i reasseguradores per a l’execució i gestió del contracte de coassegurança i reassegurança.

• Organismes públics o privats relacionats amb el sector assegurador amb finalitats estadistico-actuarials i de prevenció del frau, per a la selecció de riscos i per a la liquidació de prestacions.

4.2. Per al ram motor, i per al producte de flotes, en el procés de contractació:

Igualment, AXA, de conformitat amb l'habilitació legal continguda a la LOSSEAR, podrà cedir les seves dades als sistemes emparats en codis tipus del sector assegurador, a més dels següents sistemes creats amb les entitats asseguradores a través de l'associació empresarial UNESPA:

• AXA comunicarà les dades històriques de les pòlisses i sinistres al Sistema d'Informació Històric d'Assegurances d'Automòbils, del que és corresponsable del tractament. La seva finalitat és facilitar, al moment de la subscripció del contracte, informació rigorosa i contrastada de les dades de sinistralitat mitjançant la posada en comú de l’informació obtinguda a través de pòlisses i sinistres, dels cinc últims anys, en els termes expressats a la Llei de responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles de motor. Per a l'exercici de drets de protecció de dades, pot dirigir-se a TIREA, ctra. Las Rozas a El Escorial km 0,3 Las Rozas 28231 MADRID. Podrà trobar la resta d'informació de protecció de dades a les webs d'UNESPA(www.unespa.es) i TIREA (www.tirea.es).

• AXA comunicarà les dades històriques de nombre de sinistres relacionats amb la seva assegurança o de sinistres en què vostè s'ha vist implicat al Sistema d'Informació de Pèrdua Total, Robatori i Incendi, del tractament del qual és corresponsable. La seva finalitat és facilitar la identificació automatitzada de possibles situacions d'anomalia i de risc de frau, cooperar amb les forces i cossos de seguretat facilitant la investigació de possibles delictes de robatori i estafa, entre d'altres, relacionats amb els vehicles de motor assegurats i cooperar amb CENTRO ZARAGOZA, les forces i cossos de seguretat, la Direcció General de Trànsit i l'entitat asseguradora afectada en la identificació i localització dels vehicles robats i indemnitzats. Per a l'exercici de drets de protecció de dades, pot dirigir-se a TIREA, ctra. Las Rozas a El Escorial km 0,3 Las Rozas 28231 MADRID. Podrà trobar la resta d'informació de protecció de dades a les webs d'UNESPA(www.unespa.es) i TIREA (www.tirea.es).

4.3. Per al ram de llar i per als productes de comunitats, oficines, comerç, en el procés de contractació:

Igualment, AXA, de conformitat amb l'habilitació legal continguda a la LOSSEAR, podrà cedir les seves dades als sistemes emparats en codis tipus del sector assegurador, a més del següent sistema creat amb les entitats asseguradores a través de l'associació empresarial UNESPA:

• AXA comunicarà les dades de sinistralitat relacionades amb la seva assegurança o el seu sinistre al sistema d'informació de prevenció del frau en assegurances de rams diversos, entre els quals està l'assegurança que vostè ha contractat o el sinistre en què vostè s'ha vist implicat, atès que té la condició de corresponsable del tractament del sistema esmentat. La seva finalitat és la prevenció i detecció del frau, bé prevenint-ne l'entitat asseguradora una vegada emesa la pòlissa, bé detectant el frau ja comès en els sinistres declarats. Així mateix, la seva finalitat serà cooperar amb les forces i cossos de seguretat facilitant la investigació de possibles delictes de robatori i estafa, entre d'altres, relacionats amb els béns assegurats. Per a l'exercici de drets de protecció de dades, pot dirigir-se a TIREA, ctra. Las Rozas a El Escorial km 0,3 Las Rozas 28231 MADRID. Podrà trobar la resta d'informació de protecció de dades a les webs d'UNESPA (www.unespa.es) i TIREA (www.tirea.es).

5. TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES PERSONALS

L’informem que AXA té aprovades unes Normes Corporatives Vinculants, que és un estàndard reconegut internacionalment que proporciona una protecció adequada en la gestió de les dades de caràcter personal en l’àmbit d’una companyia multinacional. Aquestes normes han estat aprovades per 16 autoritats de protecció de dades europees, entre les quals hi ha l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. D’una manera més concreta, en aquestes normes s’estableixen unes mesures similars per a la protecció de dades personals obtingudes en el curs del negoci quan aquestes dades hagin de transferir-se dins de les companyies del Grup. De la mateixa manera, a AXA s’han adoptat uns compromisos en matèria de protecció de dades.

Les seves dades personals podran ser comunicades a destinataris situats en països fora de l’Espai Econòmic Europeu, incloent-hi països que no proporcionen un nivell de protecció de dades equivalent al de la Unió. No obstant això, en aquests casos, aquests seran tractats amb un compliment escrupolós de la legislació europea i espanyola i, així mateix, s’implementaran les garanties que li indiquem a continuació:

Categoria de destinatari: Entitats del Grup AXA, per exemple, AXA Business Services Pvt. Ltd. País: Índia; Garantia: Normes Corporatives Vinculants. Podeu consultar-les aquí

Categoria de destinatari: Prestadors de serveis tecnològics i de màrqueting. País: EUA; Garantia: Clàusules Contractuals Tipus, adoptades per la Comissió Europea el 4 de juny del 2021 (Text pertinent a l’efecte de l’EEE) (2021/914/UE). Pot consultar-les aquí

6. DRETS

Com a titular de les dades, i en qualsevol moment, vostè té dret a dirigir-se a AXA, Ejercicio derechos de privacidad - Atención Cliente, calle Emilio Vargas, 6, 28043, Madrid o a l’adreça de correu electrònic  buzon.lopd@axa.es, per exercir els drets següents:

• Dret d’accés

Té dret a fer que AXA l’informi sobre si està tractant o no les seves dades personals i, en aquest cas, poder accedir a aquestes dades i rebre informació sobre les finalitats per a les quals són tractades, les categories de dades afectades pel tractament, els destinataris als quals es van comunicar les seves dades personals i el termini previst de conservació de les dades, entre una altra informació.

• Dret de rectificació i supressió

Vostè té dret a sol·licitar la supressió de dades personals sempre que es compleixin els requisits legals d’aplicació, i la rectificació de les dades inexactes que l’afectin quan, entre altres motius, aquestes ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

• Dret a la limitació del tractament

En determinades circumstàncies (per exemple, en el cas que el sol·licitant impugni l’exactitud de les seves dades, mentre se’n verifica l’exactitud), vostè pot sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades personals, amb la qual cosa aquestes dades únicament es tractaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

• Dret de revocació del consentiment

També té dret a revocar el consentiment prestat en qualsevol moment.

• Dret d’oposició total o parcial al tractament

Vostè té dret a oposar-se al tractament en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, en cas que el tractament estigui basat en el nostre interès legítim o en l’interès legítim d’un tercer (incloent-hi el tractament que tingui per objecte el màrqueting directe i l’elaboració dels perfils corresponents). En aquest cas, AXA, deixarà de fer-ne el tractament, excepte acreditació de motius legítims.

• Dret a la portabilitat de les seves dades

Vostè té dret a rebre les dades personals que hagi facilitat a AXA en un format estructurat, comú i de lectura mecànica, i a poder transmetre-les a un altre responsable del tractament sense que el responsable al qual les hagi facilitat no li ho impedeixi, en els supòsits legalment previstos a aquest efecte.

• Decisions individuals automatitzades

De la mateixa manera, a més dels drets esmentats en el context dels tractaments que impliquin l’adopció de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, vostè té dret a obtenir intervenció humana per part d’AXA, a expressar-hi el seu punt de vista i a impugnar la decisió.

• Altres

Igualment, quan es transfereixin dades personals a un tercer país o a una organització internacional, tindrà dret a ser informat sobre com pot accedir o obtenir-ne còpia de les garanties adequades relatives a la transferència. Per a qualsevol dubte o qüestió addicional sobre l’exercici dels seus drets o, en general, sobre el tractament de les seves dades personals, pot contactar amb el nostre Delegat de Protecció de dades a DPOAXA@axa.es

Finalment, tindrà dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control nacional (Agència Espanyola de Protecció de Dades a C/ Jorge Juan, 6. 28001- Madrid o tel. 912663517) o autonòmica respectiva.

Si no desitja que s'enregistrin les seves interaccions telefòniques, ha d'emplenar el formulari següent relatiu la seva sol·licitud. Li preguem que faciliti tota l’a informació requerida al formulari perquè la seva petició sigui atesa degudament.

7. PROCEDÈNCIA

7.1  En fase de tarifació

Per a tots els rams:

Juntament amb l’informació que ens proporciona directament (per exemple, a través de formularis, sol·licitud de la pòlissa, etc.), obtindrem informació sobre els seus hàbits de navegació en cas que ho consenti. A més, accedirem a fitxers sobre solvència patrimonial i crèdit per obtenir informació sobre la seva solvència. Igualment, consultarem fitxers emparats en codis tipus del sector assegurador amb finalitats d'avaluació de risc i prevenció de frau. Per als rams de llar i de motor, així mateix, obtindrem dades publicades pels registres oficials relacionats amb el producte assegurat.

En cas que les dades facilitades es refereixin a persones físiques diferents del Prenedor/Assegurat, el prenedor manifesta de forma expressa haver informat i obtingut el consentiment previ d’aquelles per al tractament de les seves dades d'acord amb les finalitats previstes a la pòlissa.

Per als rams de salut, vida i motor:

En el cas que les dades es refereixin a altres persones físiques, i en concret a menors d'edat o incapacitats judicialment, si el Prenedor/Assegurat no és el representant legal del menor o de l'incapacitat judicial, garanteix que compta amb el consentiment exprés d'aquest abans de la signatura del present acord.

7.2  En fase contractació:

Per a tots els rams:

Juntament amb la informació que ens proporciona directament (per exemple, a través de formularis, sol·licitud de la pòlissa, fotografies del vehicle o habitatge per a la teleperitació, etc.), obtindrem informació sobre els seus hàbits de navegació en cas que ho consenti. A més, accedirem a fitxers sobre solvència patrimonial i crèdit per obtenir informació sobre la seva solvència. Igualment, consultarem fitxers emparats en codis tipus del sector assegurador amb finalitats d'avaluació de risc i prevenció de frau.

En cas que les dades facilitades es refereixin a persones físiques diferents del Prenedor/Assegurat, l'assegurat manifesta de forma expressa haver-les informades i haver-ne obtingut el consentiment previ per al tractament de les seves dades d'acord amb les finalitats previstes a la pòlissa.

Per als rams de salut, vida i motor:

En el cas que les dades es refereixin a altres persones físiques, i en concret a menors d'edat o incapacitats judicialment, si el Prenedor/Assegurat no és el representant legal del menor o de l'incapacitat judicial, garanteix que compta amb el consentiment exprés d'aquest abans de la signatura del present acord.

Per al ram de motor:

Addicionalment, per al ram motor obtindrem informació de vostè de les fonts següents:

• Llocs web, respecte de les dades fetes manifestament públiques pel sol·licitant (en particular, en xarxes socials) per a la prevenció del frau.

• Dades relatives a infraccions administratives, publicades en diaris i butlletins oficials, de bases de dades de tercers.

Per als rams de llar, i per a l'assegurança d'Incapacitat Laboral Temporal, així mateix, obtindrem dades publicades pels registres oficials relacionades amb el producte assegurat.

8. 7.8. TERMINIS DE CONSERVACIÓ

AXA conservarà les seves dades personals tractades depenent de la fase en què es trobi:

Tarifació. Realització projecte d'assegurança (120 dies des de que va realitzar la cotització)

Tarifació. Consentiment publicitat (2 anys si hagués consentit el tractament per a l'enviament de comunicacions comercials.)

Contractació.(10 anys a comptar des de l’anul·lació de la pòlissa o l’última gestió d'un sinistre, d’acord amb el termini aplicable en funció de les diferents normatives vigents en matèria de contracte d’Assegurança.)

Tot això sens perjudici que aquest termini pugui ampliar-se quan vostè així ho autoritzi expressament o quan existeixin tractaments particulars derivats de la relació contractual que segueixin vigents amb posterioritat a aquest termini.

Amb relació a les imatges preses per sistemes de videovigilància, es conservaran durant un mes des de la seva captació, excepte quan hagin de ser conservades per acreditar la comissió d'actes que atemptin contra la integritat de persones, béns o instal·lacions.

En relació amb les dades personals identificatives del denunciant comunicades a través del canal de denúncies, es conservaran en el sistema de denúncies durant el termini d'1 mes a partir de la comunicació.

Última actualització: Octubre 2023