Drets RGPD

Drets Reglament general de protecció de dades

El Reglament general de protecció de dades (“RGPD”) reconeix als usuaris els drets següents sobre les seves dades personals:

 

  • Dret d’accés

Té dret a rebre informació sobre les finalitats per a les quals són tractades les seves dades, les categories de dades afectades pel tractament, els destinataris als quals s'han comunicat les seves dades personals i el termini previst de conservació de les dades, entre altra informació.

  • Dret de rectificació i supressió

Té dret a sol·licitar la supressió de dades personals sempre que es compleixin els requisits legals d’aplicació, i la rectificació de les dades inexactes que l’afectin quan, entre altres motius, aquestes ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

  • Limitació del tractament, revocació del consentiment i oposició total o parcial al tractament

Té dret a sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades personals, i que aquestes únicament siguin tractades per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En cas d'oposició al tractament i la cessió de dades, no podran fer-se efectives les prestacions dels serveis durant el temps que duri aquesta oposició.

També té dret a revocar el consentiment prestat i a oposar-se al tractament en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, en cas que el tractament estigui basat en el nostre interès legítim o en l’interès legítim d’un tercer (incloent-hi el tractament que tingui per objecte el màrqueting directe i l’elaboració dels perfils corresponents). En aquest cas, deixarà de fer-se'n el tractament, excepte acreditació de motius legítims.

  • Portabilitat de les seves dades

Té dret a rebre les dades personals que hagi facilitat a l'entitat asseguradora, en un format estructurat, comú i de lectura mecànica, i a poder transmetre-les a un altre responsable del tractament sense que el responsable al qual les hagués facilitat li ho impedeixi, en els supòsits legalment previstos a aquest efecte.

  • Decisions individuals automatitzades

Té dret a obtenir intervenció humana per part de l'entitat asseguradora, a expressar el seu punt de vista i a impugnar la decisió en cas que s'adoptin decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils.

  • Altres drets

    Dret a ser informat sobre com es pot accedir a les garanties adequades relatives a la transferència o obtenir-ne una còpia, quan es transfereixin dades personals a un tercer país o a una organització internacional. I dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o l'autoritat de control autonòmica.

 

Si vol exercir els seus drets, ho pot fer davant l'entitat asseguradora, com a Responsable de Tractament, per qualsevol dels mitjans següents:

Calle Emilio Vargas, 6, Edificio AXA, 28043 Madrid

Adreça de correu electrònic: buzon.lopd@axa.es

Emplenant el Formulari RGPD següent

 

Per a més informació, consulti la nostra Política de privadesa:

https://www.axa.es/acerca-axa/enlaces-politica-de-privacidad