Informació Legal

 

TITULARITAT

El titular de la pàgina web www.axa.es és AXA SEGUROS GENERALES, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS amb CIF A-60917978 i domicili social al C. Monsenyor Palmer, 1, de Palma, i que figura inscrita en el Registre Mercantil de Palma, al tom 2325, foli 97, full PM-61041.

AXA SEGUROS GENERALES, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS està supervisada per la DIRECCIÓ GENERAL D’ASSEGURANCES I FONS DE PENSIONS (DGSFP), i està inscrita en el registre en la DGSFP amb la clau administrativa C0723.

A través d’aquesta pàgina, es recapta informació de l’usuari per oferir-li i posar a la seva disposició productes i serveis tant d’AXA SEGUROS GENERALES, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS com d’altres societats del grup a Espanya com, per exemple, AXA AURORA VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS; AXA PENSIONES, S.A. ENTIDAD GESTORA DE FONDOS DE PENSIONES.

Recorda que si no estàs d’acord amb les condicions establertes en aquest document, no has de continuar navegant ni accedir als continguts del web i que, en qualsevol cas, el fet d’accedir a la pàgina web suposa l’acceptació d’aquestes condicions.

Per contactar amb AXA SEGUROS, fes-ho a través d’uns dels canals disponibles en aquest apartat.

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

I.- OBJECTE

La persona que faci ús de la pàgina web, se li atribueix la condició d’usuari de la web. Abans d’utilitzar el servei, l’usuari ha de llegir atentament aquestes condicions generals i la política de protecció de dades personals.

L’objecte d’aquesta pàgina web és recaptar les dades necessàries de l’usuari perquè AXA SEGUROS pugui facilitar,  informació sobre els productes i serveis que pot contractar amb el Grup AXA a Espanya. La informació continguda en aquesta pàgina web no està dirigida a aquelles persones que la normativa vigent no els permeti adquirir, distribuir, comercialitzar o ser subjectes passives d’una oferta de productes d’aquest tipus. Per això, cal conèixer, amb caràcter previ, les condicions legals d’adquisició, distribució o comercialització dels productes.

II.- IDENTIFICACIÓ DE L’USUARI

Qualsevol persona que hi accedeixi serà usuari d’aquesta «microsite». La política de protecció de dades i la política de «cookies» inclouen informació perquè l’usuari estigui degudament informat en el cas que sol·liciti que el contactin i doni el seu consentiment a les condicions establertes en la clàusula de protecció de dades per a aquesta finalitat, segons s’estableix en els diferents formularis.

III.- UTILITZACIÓ DEL SERVEI D’ACCÉS

L’usuari es compromet a utilitzar el servei d’accés a internet de bona fe, de manera diligent i adequada, sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets del prestador de serveis o de tercers, i es compromet a complir en tot moment amb les regles de bon comportament a la xarxa, amb les polítiques d’ús acceptables de les xarxes freqüentades, i a no fer un ús fraudulent de la informació ni dels continguts que hi ha.

Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no dur a terme cap conducta que deteriori o sobrecarregui el servei i, especialment, es compromet a evitar:

1. Destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics del prestador de serveis o de tercers. Obstaculitzar l’accés d’altres usuaris a internet, així com dur a terme accions que danyin, interrompin o generin errors en el sistema d’accés.

2. L’enviament massiu de comunicacions comercials per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònic equivalent a destinataris que no hagin sol·licitat expressament la seva remissió.

3. Intentar accedir, eliminar, copiar o modificar els missatges de correu electrònic d’altres usuaris.

4. Introduir programes, virus o qualsevol altre dispositiu que causi o sigui susceptible de causar qualsevol tipus d’alteració o perjudici en els sistemes informàtics del prestador de serveis o de tercers.

El servei prestat per AXA a través d’aquesta pàgina és de caràcter gratuït i no hi ha cap compromís per part d’AXA de mantenir de manera continuada el servei. AXA es reserva la facultat de suspendre’l o finalitzar-lo, parcialment o totalment, així com de modificar els continguts en qualsevol moment.

IV.- CONTRACTACIÓ DE PRODUCTES

Quan per a la contractació de productes o serveis se sol·liciti a l’usuari les dades necessàries per a aquesta operació, s’informarà que l’emplenament de totes les dades personals facilitades és voluntari, però necessari per dur a terme la gestió sol·licitada, per la qual cosa l’usuari n’ha de garantir la vigència i la veracitat.

V.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L’usuari reconeix que no li corresponen els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els gràfics, textos, plànols, botons i, amb caràcter general, qualsevol informació continguda a les pàgines o lloc web a les quals accedeixi i que la reproducció, la càrrega, la presentació, l’execució, la transmissió, l’emmagatzematge, la traducció, l’adaptació, l’arranjament o la distribució, sigui total o parcial, fetes sense el consentiment i l’autorització expressa d’AXA constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial.

AXA no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap tipus sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb la pàgina web, els serveis o els continguts.

VI.- RESPONSABILITAT PER DANYS I PERJUDICIS

L’usuari respondrà pels danys i perjudicis que pugui ocasionar a AXA o a tercers per l’incompliment i la inobservança de les instruccions i condicions generals d’ús del servei quan hagi comportat dol, culpa o negligència.

VII.- QUALITAT DEL SERVEI I MESURES DE SEGURETAT.

AXA ha adoptat els nivells de seguretat i mitjans tècnics al seu abast per garantir la màxima confidencialitat de la informació i les dades personals facilitades en l’accés de la Web Clients. No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a internet no són inexpugnables. L’accés a aquesta pàgina no implica, per part d’AXA, el control de virus o qualsevol altre element informàtic nociu.

Correspon, en tot cas, a l’usuari l’obligació de disposar d’eines adequades per a la detecció i, si es dona el cas, la supressió d’aquests elements.

VIII.- RESPONSABILITAT DELS ENLLAÇOS INCLOSOS EN LA XARXA

AXA no serà responsable de la informació que dirigeixi al client dels seus serveis a través dels enllaços que hi pugui haver a la web, sempre que no tingui coneixement efectiu que l’activitat o la informació a la qual remeten o recomanen aquests enllaços és il·lícita o que lesiona béns o drets d’un tercer susceptibles d’indemnització, o si el té, actuï amb diligència per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent.

Els enllaços a llocs del Grup AXA i a terceres parts depenen de cada lloc enllaçat i els continguts d’aquestes pàgines són responsabilitat de l’entitat titular de les pàgines web. AXA no es fa responsable dels continguts dels llocs enllaçats, ni garanteix que aquests llocs estiguin operatius en tot moment, perquè no comprova periòdicament l’estat d’aquests llocs.

IX.- DENEGACIÓ DE L’ACCÉS

AXA es reserva la facultat i el dret de denegar o retirar l’accés a la pàgina web en qualsevol moment als usuaris que incompleixin les condicions generals d’ús del servei o les que, si s’escau, calgués aplicar, així com a aquells usuaris que facin un ús inadequat del servei.

X.- ÚS DELS CONTINGUTS

La informació facilitada a través d’aquesta pàgina és de caràcter orientatiu, per la qual cosa la informació o les rendibilitats dels productes contractats que s’ofereixen a través de la web no són vinculants, ja que poden variar en futures consultes.

L’usuari està obligat a utilitzar els continguts de bona fe, de manera diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de:

(a) utilitzar els continguts de forma, amb finalitats o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats, especialment pel que fa a les normes de comportament a internet o a l’ordre públic;

(b) reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, tret que es tingui l’autorització del titular dels corresponents drets o això estigui permès legalment;

(c) suprimir, eludir o manipular el «copyright» i altres dades identificatives dels drets d’AXA o dels seus titulars incorporats als continguts;

(d) emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol mena obtinguda a través de la web o dels serveis per remetre publicitat, comunicacions amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

XI.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

1.- Exclusió de garanties i de responsabilitat pel funcionament del portal i dels serveis.

Disponibilitat i continuïtat, utilitat i fal·libilitat.

AXA no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament de la web i dels serveis. Quan això sigui raonablement possible, AXA advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament de la web i dels serveis. AXA tampoc garanteix la utilitat de la web i dels serveis per dur a terme cap activitat en particular, ni la seva infal·libilitat i, en particular, encara que no de manera exclusiva, que els usuaris puguin efectivament utilitzar la web i els serveis, accedir a les diferents pàgines web o a les pàgines des de les quals es presten els serveis.

AXA NO ES RESPONSABILITZA PELS DANYS I PERJUDICIS DE QUALSEVOL NATURALESA QUE ES PUGUIN DEURE A LA FALTA DE DISPONIBILITAT O DE CONTINUÏTAT DEL FUNCIONAMENT DE LA WEB I DELS SERVEIS I, EN PARTICULAR, ENCARA QUE NO DE MANERA EXCLUSIVA, ALS ERRORS A L’HORA D’ACCEDIR A LES DIFERENTS PÀGINES WEB O A LES PÀGINES DES DE LES QUALS ES PRESTEN ELS SERVEIS.

Privacitat i seguretat en la utilització de la web i dels serveis.

AXA garanteix la privacitat i seguretat del lloc web i dels serveis que s’hi ofereixen. No obstant això, AXA no es fa responsable dels danys que es puguin ocasionar als usuaris si es produeix un accés per part de terceres persones no autoritzades i accedeixen a les condicions, característiques i circumstàncies de l’ús que els usuaris fan de la web i dels serveis que s’hi ofereixen.

2.- Exclusió de garanties i de responsabilitat pels continguts. AXA no controla ni garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (programari i maquinari) de l’usuari o en els documents electrònics i disponibilitat i continuïtat dels fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.

AXA NO ES RESPONSABILITZA DELS DANYS I PERJUDICIS DE QUALSEVOL NATURALESA QUE ES PUGUIN DEURE A LA PRESÈNCIA DE VIRUS O A LA PRESÈNCIA D’ALTRES ELEMENTS EN ELS CONTINGUTS QUE PUGUIN PRODUIR ALTERACIONS EN EL SISTEMA INFORMÀTIC, DOCUMENTS ELECTRÒNICS O FITXERS DELS USUARIS.

3.- Exclusió de garanties i de responsabilitat pels serveis i continguts allotjats fora de la web. La web posa a la disposició dels usuaris dispositius tècnics d’enllaç (com ara enllaços, bàners, botons), directoris i eines de cerca que permeten als usuaris accedir a llocs web pertanyents a terceres persones o gestionats per aquestes (d’ara endavant, «llocs enllaçats»). La instal·lació d’aquests enllaços, directoris i eines de cerca en la web té com a únic objectiu facilitar als usuaris la cerca i l’accés a la informació disponible a internet.

AXA no ofereix ni comercialitza per si mateixa ni per mitjà de tercers els productes i serveis disponibles als llocs enllaçats. L’usuari, per tant, ha d’extremar la prudència en la valoració i la utilització dels serveis, la informació, les dades, els arxius, els productes i qualsevol tipus de material que hi hagi als llocs enllaçats.

AXA NO GARANTEIX NI ASSUMEIX CAP TIPUS DE RESPONSABILITAT PER:

(A) DANYS I PERJUDICIS DE QUALSEVOL MENA QUE ES PUGUIN DEURE A INFORMACIÓ, DADES, ARXIUS, PRODUCTES I QUALSEVOL TIPUS DE MATERIAL QUE HI HAGI ALS LLOCS ENLLAÇATS.

(B) EL FUNCIONAMENT, LA DISPONIBILITAT, L’ACCESSIBILITAT O LA CONTINUÏTAT DELS LLOCS ENLLAÇATS; (C) EL MANTENIMENT DELS SERVEIS, ELS CONTINGUTS, LA INFORMACIÓ, LES DADES, ELS ARXIUS, ELS PRODUCTES I QUALSEVOL TIPUS DE MATERIAL QUE HI HAGI ALS LLOCS ENLLAÇATS; (D) LA PRESTACIÓ O LA TRANSMISSIÓ DELS SERVEIS, CONTINGUTS, INFORMACIÓ, DADES, ARXIUS, PRODUCTES I QUALSEVOL TIPUS DE MATERIAL QUE HI HAGI ALS LLOCS ENLLAÇATS; (E) LA QUALITAT, LA LICITUD, LA FIABILITAT I LA UTILITAT DELS SERVEIS I DELS CONTINGUTS,

XIII.- DURADA DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI

La prestació del servei tindrà, en principi, caràcter indefinit. Qualsevol modificació posterior del contingut d’aquest avís legal es publicarà per aquest mateix mitjà. Els canvis que es facin per qüestions legals entraran en vigor de manera immediata.